Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 

Obsah:

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky.

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy.

III. Práva a povinnosti mateřské školy.

IV. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

V. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

VI. Podmínky zacházení s majetkem MŠ.

 

VII. Ochrana osobních údajů (GDPR).

VIII. Povinné předškolní vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky

 

Práva dětí

 • individuálně uspokojovat své potřeby;

 • užívat spontánně celé prostředí třídy;

 • účastnit se aktivit nabízených učitelem/učitelkou nebo ostatními dětmi;

 • podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech;

 • vyjádřit svůj názor, nesouhlas;

 • podílet se na tvorbě pravidel soužití a dodržovat je;

 • poskytnutí podpůrných opatření I. – V.stupně, vyžaduje-li to situace;

 • laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga

 

Povinnosti dětí

 • respektovat individuální potřeby ostatních dětí kolektivu;

 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků;

 • účastnit se odpočinkových či klidových aktivit, vycházejících z denního režimu;

 

Právo zákonných zástupců (platné pro všechny zákonné zástupce dětí)

 • být seznámen s dokumentací MŠ;

 • vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům

 • zapojovat se do aktivit MŠ ;

 • pozorovat či účastnit se činností po dohodě s pedagogy;

 • spolupracovat s učitelem/učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti ;

 • navrhovat další činnosti, akce a možnosti aktivit MŠ;

 • domluvit si s učitelem/učitelkou a ředitelkou školy individuální konzultační hodiny;

 • své stížnosti řešit s učitelem/učitelkou a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na ředitelku školy;

 • být informován o dění ve škole;

 • právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života;

 • přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli v době od 6:30 hodin do 8:30 hodin a v jinou dobu, na základě dohody s učiteli – příchod mimo dobu určenou k příchodu dětí do MŠ nesmí narušovat vzdělávací proces ostatních dětí;

 • vyzvedávat děti do stanovené provozní doby;


 


 

Povinnosti zákonných zástupců (jsou platné pro všechny zákonné zástupce dětí)

 • informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte;

 • respektovat systém evidence a dokládání absence dětí plnících povinné, předškolní vzdělávání;

 • ohlásit výskyt infekčního onemocnění;

 • zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou obuv;

 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti;

 • respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika, nejen svého dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících MŠ;

 • dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti;

 • nedávat dětem do MŠ cenné předměty, u nichž je riziko ztráty;

 • oznamovat MŠ změnu bydliště, tel. spojení, změnu zdravotní pojišťovny a jiných údajů potřebných pro MŠ;

 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh předškolního vzdělávání dítěte nebo na účast na akcích

Zákonný zástupce má povinnost podle § 22 odst. 3 písm. c) ŠZ informovat školu o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 • přivádět do MŠ své dítě zdravé, bez známek infekční choroby (průjem, kašel, teplota);

 • přivádět do MŠ své dítě čisté, upravené;

 

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

Denní režim v MŠ => 6:30 - 9:30        spontánní činnosti, řízené činnosti, tělovýchovná chvilka

8:30 – 9:00      dopolední svačina

9:30 – 11:30    pobyt venku

11:30 – 12:15    oběd

12:15 – 14:15  spánek a odpočinek, klidové činnosti

14:15 – 14:45    odpolední svačina

14:45 – 16:30  spontánní činnosti, pobyt venku


 

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Přednostní přijímání dětí od 4 let věku do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se od 1. září 2017 přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu spádové školy nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Přednostní přijímání dětí od 3 let věku - Ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od tří let věku do mateřské školy se uplatní již pro školní rok 2018/2019, při zápisu v květnu 2018. Přednostní přijímání dětí od 2 let věku - Ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od dvou let věku do mateřské školy se uplatní pro školní rok 2020/2021, při zápisu v květnu 2020.

 • Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, po případě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do MŠ zřízené obcí nebo svazkem obcí, se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 • Přihlašování a odhlašování dítěte k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Formuláře přihlášky a „odhlášky” jsou k dispozici u ředitelky mateřské školy.

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém. Po ukončení zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a následně seznámí zákonné zástupce. Kritéria o přijetí dětí jsou řádně přístupna a zveřejněna na místech obvyklých (webový portál školy, vstupní prostory MŠ).

Vzdělávání dětí od dvou do tří let
=> Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. (Pro výchovu, vzdělávání a péči o dítě předškolního věku v mateřské škole je dnes užíván termín,, předškolní vzdělávání". Tento pojem v sobě zahrnuje aspekty výchovné i vzdělávací - týká se zajištění zdravého rozvoje a prospívání každého dítěte, jeho učení, socializace i společenské kultivace). Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte.

 • MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním – má doklad, že je proti nákaze imunní, či zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře o kontraindikaci. Při vydávání rozhodnutí o přijetí se postupuje dle stanovených kritérií k přijímání dětí.

 • MŠ přijímá děti v průběhu školního roku, pokud to umožňuje volná kapacita.

 • Mateřská škola nepřijímá děti po naplnění kapacity, která je stanovena zápisem do rejstříku MŠMT a provozními specifiky mateřské školy.

 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně vždy přijímají děti plnící povinné, předškolní vzdělávání v mateřské škole.

 • Při nástupu dítěte obdrží zákonní zástupci evidenční list dítěte, který vyplní dle pokynů učitele/učitelky.

 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Mateřská škola je školou s celodenním provozem od 6:30 hodin do 16.30.hodin

 • Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 • Režimové požadavky:

  1. Děti se scházejí nejpozději do 8:30 hodin, ve výjimečných případech v průběhu dopoledne po předchozí domluvě zákonného zástupce s učitelem/učitelkou. Opakované pozdní příchody dětí v různou dobu dopoledne narušují zásadním způsobem koncentraci dětí a vzdělávací proces. Proto uvítáme, pokud rodiče budou specifika denního režimu respektovat. Mateřská škola a její pedagogický tým se snaží maximálně respektovat individuální specifika dětí, k tomuto je však nutno vytvářet vhodné podmínky, aby se děti mohly vzdělávat.

 

 1. Hlavní činnosti dítěte v MŠ je spontánní hra, spontánní činnosti, řízené činnosti učitel/ka pracuje s dětmi ve skupině i individuálně.

 2. Výchovné i vzdělávací činnosti jsou zařazovány učitelem/učitelkou v průběhu dne s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dítěte.

 3. Mateřská škola není zařízením, které by poskytovalo hlídání.

 4. Pohybové aktivity jsou dítěti umožněny po celý den.

 5. Pobyt venku se uskutečňuje dvě hodiny dopoledne, odpoledne dle klimatických podmínek.

 6. Pobyt venku bývá zkrácen nebo vynechán pouze při nepříznivých klimatických podmínkách, při vzniku smogových situací nebo při nevhodných povětrnostních podmínkách.

 7. Odpolední spánek a relaxace je zařazena po obědě.

 8. Pro děti „nespící” je nabízen klidový režim, spojený s prohlížením knih, předčítání pohádek, poslech pohádek, hra atd.

 9. Stravování je zajištěno třikrát denně-oběd, dopolední svačina, odpolední svačina.

 10. Škola poskytuje celodenní pitný režim. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim ( čaje, ovocné šťávy, minerálky, vodu z vodovodního kohoutku ). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole.

 11. Škola dodržuje intervaly mezi jídly (3 hodiny).

 12. Úplata za předškolní vzdělávání – školné a stravné

  1. Školné ve výši 300,-Kč se platí po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Školné je splatné vždy do 15.dne předcházejícího měsíce, ve kterém má být naplněno předškolní vzdělávání.

  2. Platby se provádějí až po ukončení měsíční uzávěrky. Pro kontrolu zákonnými zástupci je částka za stravné za předchozí měsíc u každého dítěte vyvěšena na nástěnce v šatně. Platby se provádějí zpětně, podle skutečně odebraných obědů a svačin. Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení) musí zákonný zástupce dítěte nahlásit nejpozději do 8:30 hodin. Strava je připravována ve vlastní školní kuchyni.

  3. Stravné není obsaženo v ceně školného. Strávníci do šesti let hradí částku ve výši 36,- Kč/den pobytu dítěte ve škole a strávníci od sedmi let hradí částku 42Kč/den pobytu dítěte ve škole. Stravné ve výši dle předchozí věty zahrnuje přesnídávku, oběd, odpolední svačinu, pitný režim a ovoce a zeleninu po celý den. Stravné hradí zákonný zástupce u ředitele nebo učitele v budově MŠ.

 

 

 

 

 

 

Omlouvání dítěte probíhá v následujícím režimu:

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen omlouvat každou nepřítomnost dítěte v MŠ.

 • Dopředu známou nepřítomnost (uvedení důvodu a doby nepřítomnosti) oznámí zákonní zástupci dítěte učitelce.

 • Není-li nepřítomnost dítěte známá předem, omluví dítě jeho zákonní zástupci mateřské škole neprodleně. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je prostřednictvím e-mailu, či telefonicky. Do předmětu v e-mailu rodič uvede „OMLUVENKA“. Předškoláci omlouvají veškerou absenci. Děti, které nespadají do „předškoláků“ (čili nenastupují příští rok do základní školy) omlouvají absenci, která přesáhne dva dny.

 

 • Při nepřítomnosti dítěte s povinným předškolním vzděláváním platí, že může být omluvena zdravotními nebo závažnými rodinnými důvody. Ředitelka je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen tak učinit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

 • Zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ, dle dohody s ředitelkou školy, podle §1 odst. 10 vyhl. č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, předávat dítě do péče MŠ zdravé. V opačném případě si učitelka může vyžádat potvrzení od lékaře a nepřijmout dítě do MŠ. To, že „dítě nemá teplotu“, neznamená, že není infekční pro ostatní děti i zaměstnance.

 

 • Onemocní-li dítě infekční chorobou, jsou rodiče povinni ihned tuto skutečnost ohlásit. Jestliže se vyskytne infekční choroba v rodině, přinesou rodiče lékařské potvrzení, zda může dítě docházet do mateřské školy.

 

 • Onemocní-li dítě během pobytu v mateřské škole, rodiče jsou povinni okamžitě po vyzvání zajistit další péči.

 

 • Při nepřítomnosti dítěte odhlásit jej ze stravování, telefonicky nejpozději do 8:30 hodin.

 

 • Nemocné dítě nemůže být do mateřské školy přijato!


 

III. Práva a povinnosti mateřské školy

 • Mezi základní povinnosti mateřské školy patří zejména povinnost zajistit kvalitní výchovně – vzdělávací proces o dítě pod vedením kvalifikovaných pedagogů a zajistit optimální podmínky pro to, aby vzdělávací proces mohl probíhat.

 • K dalším povinnostem mateřské školy patří povinnost vytvářet podmínky odpovídajícího personálního obsazení, prostorového zajištění, hygienických podmínek odpovídajících hygienickým a dalším předpisům. Škola je povinna individuálním přístupem a pomocí přispívat k všestrannému rozvoji dítěte.


 

IV. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 • Při vzdělávání dětí dodržují učitel/ka pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Školní řád metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Zabezpečení budovy je nezbytnou podmínkou ochrany majetku školy osobních věcí dětí, i zaměstnanců MŠ.
  Budova se uzamyká: od 8:30 hod do 11:40 hod
  od 11:45 hod do 14:30 hod

 • MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel/ka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby, kdy je učitel/ka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 • Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě ,”Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou”, vystaveného zákonným zástupcem.

 • Při pobytu venku mimo území MŠ připadá na jednoho pedagoga 20 dětí z běžné třídy, týká se dětí ve věku od 3 do 6 -7 let.

 • Z důvodu ochrany zdraví dětí není možno podávat v mateřské škole medikamenty a to zejména v případě infekčních a kapénkových onemocnění (chřipky, angíny, kašel, rýma apod.):

 • V souladu se zněním § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách):

Podle § 11 tohoto zákona lze zdravotní služby poskytovat pouze prostřednictvím osob _____způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s _____poskytováním zdravotních služeb. Pedagogický pracovník tedy není zdravotnickým _____pracovníkem a tuto podmínku nesplňuje. 

 • Učitelka mateřské školy může podat medikaci pouze v případech bezodkladné první pomoci. (například případy záchvatových onemocnění). Nejedná se o situace spojené s horečnatými stavy. Zaměstnanci mateřské školy nesmí dítěti podat medikaci tišící horečnatý stav, ani na základě telefonické intervence zákonného zástupce, z důvodu rizik nečekané alergické reakce, případně potlačení příznaků možného onemocnění.

 • Učitel/ky jsou povinny neprodleně informovat telefonicky zákonného zástupce dítěte a ředitelku školy v případě: úrazu dítěte, teploty vyšší než 37 stupňů, průjmovitém stavu či zvracení, kožních výskytech (ekzémy, otoky, apod.).V případě úrazu dítěte ošetří dítě zdravotník MŠ v případě vážného úrazu je volána. Zdravotnická záchranná služba.

Mateřská škola odpovídá za škodu vzniklou dítěti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud tedy dojde k úrazu dítěte, je povinností mateřské školy poskytnout první pomoc, popř. zajistit poskytnutí první pomoci a o této skutečnosti informovat bezodkladně zákonného zástupce.

 • Učitel/ka má právo žádat po zákonném zástupci potvrzení od pediatra o zdravotním stavu dítěte, zejména v případě podezření na infekční onemocnění a to v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí. V případě této situace je učitelka povinna neprodleně informovat své nadřízené.

 • Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v celém areálu MŠ.

 • V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 • V rámci protidrogové prevence jsou děti vedeny ke zdravému životnímu stylu, k dětem je přistupováno individuálně, výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci s rodinou a s poradenskými zařízeními, je věnována zvýšena pozornost rodinám problémovým s rizikovým chováním. V průběhu školního roku jsou děti seznamovány s nebezpečím injekčních setů ve svém okolí, všichni zaměstnanci jsou seznámeni s postupem při likvidaci injekčních setů na školní zahradě a v blízkosti jejího okolí.

 • V celém objektu mateřské školy a jeho přilehlých pozemcích (školní zahrada) je zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret. Požívání alkoholických nápojů, požívání drog a návykových látek, jakákoli propagace těchto prostředků a vnášení zbraní (nože, střelné zbraně apod.).

 • Prosíme, zákonné zástupce dětí, aby zabraňovali znečišťování prostoru školy a přilehlých pozemků školy (školní zahrada). Do MŠ je zakázán vstup se zvířaty.

 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelem/učitelkou a mezi učitelem/učitelkou a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 • Mateřská škola postupuje v souladu s vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákona č. 82/2015 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ČZ), ze dne 19.března 2015. Účinnost od 1.9.2016.

 

 

Problematika podpůrných opatření

 • Podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta.

 • Novela zakotvuje právo dítěte, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. Přitom zásada bezplatnosti podpůrných opatření se chápe jako zásada všeobecná a vztahuje se na školy a školská zařízení všech zřizovatelů.

 • Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení.

 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka jiné podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studenta.

 • Škola přestane poskytovat podpůrné opatření druhého až pátého stupně po projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonnými zástupci dítěte nebo žáka, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné.

 • Před zahájením poskytování podpůrných opatření 1.stupně, zpracuje škola Plán pedagogické podpory.

 • Plán pedagogické podpory zahrnuje z hlediska obsahu zejména popis obtíží dítěte (žáka) a speciálních vzdělávacích potřeb. Definuje podpůrná opatření, která škola nastavila, dále cíle podpory a vyhodnocování naplňování plánu.

 • Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje . Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě

__plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění __stanovených cílů.

 • Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.

 • Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte (žáka) u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a spolupráce s rodinou dosáhnout zlepšení

 • => Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, je škola povinna postupovat škola podle jiného právního předpisu. Jedná se konkrétně o §10 odst. 4zákona č.359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí , ve znění pozdějších předpisů.

 • Formuláře Plánu pedagogické podpory, Informovaného souhlasu a Individuálního vzdělávacího plánu jsou k dispozici v příloze Školního řádu.

 

 

 

VI. Podmínky zacházení s majetkem MŠ

 

Děti

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťuje učitel/ka, aby děti zacházely šetrně s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 • V případě poškození majetku MŠ ze strany dětí, může učitel/ka po domluvě se zákonným zástupcem sjednat opravu nebo náhradu.

 • Děti si mohou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní podmínky a se souhlasem učitele/učitelky.

 

Zákonní zástupci

 • Zákonný zástupce bere na vědomí možnost ztráty nebo poškození přinesené hračky, bez nároku náhrady.

 • Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učiteli/ učitelce školy.

 • V celé budově a prostorách školky platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu.

 

 

VII. Ochrana osobních údajů

Obecné zásady pro zpracování osobních dle čl. 5 nařízení EU.

Při nakládání s osobními údaji se škola, její zaměstnanci a další osoby řídí těmito zásadami:

 

 • Postupovat při nakládání s osobními údaji v souladu s právními předpisy.

 

 • S osobními údaji nakládat uvážlivě, souhlas se zpracováním osobních údajů nenadužívat.

 

 • Zpracovávat osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a dbát na to, aby tyto byly pravdivé a přesné.

 

 • Zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadou zákonnosti – na základě právních předpisů, při ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zejména děti požívají vyšší ochrany), při ochraně oprávněných zájmů školy, při ochraně veřejného zájmu, a zpracování osobních údajů na základě souhlasu.

 

 • Respektovat práva člověka, který je subjektem údajů, zejména práva dát a odvolat souhlas se zpracováním, práva na výmaz, namítat rozsah zpracování apod.

 

 • Poskytovat při zpracování osobních údajů zvláštní ochranu dětem.

 

 • Poskytovat informace o zpracování osobních údajů, komunikovat.

 

 • Při uzavírání smluv a právním jednání postupovat se zřetelem na povinnost chránit osobní údaje před zneužitím.

 

 • Spolupracovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

VIII. Povinné předškolní vzdělávání (obecné informace, práva a povinnosti zákonných zástupců dětí)

 

Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

 • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Jiné možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Individuální vzdělávání dítěte

 • Oznamuje zákonný zástupce písemně v době zápisu. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

 

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte

 • Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu ukončí ředitelka školy individuální vzdělávání dítěte. Odvolání zákonného zástupce proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy nemá odkladný účinek. Dítě již následně nelze individuálně vzdělávat. Dítě musí dle stanoviska MŠMT zahájit povinnou, pravidelnou, denní docházku do mateřské školy - na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské školy.

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy 

 • Je určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální. Zákonný zástupce musí podat informace spádové mateřské škole.

Vzdělávání dětí dvouletých

 • Vzdělávání dětí od dvou do tří let. Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. (Pro výchovu, vzdělávání a péči o dítě předškolního věku v mateřské škole je dnes užíván termín, předškolní vzdělávání". Tento pojem v sobě zahrnuje aspekty výchovné i vzdělávací- týká se zajištění zdravého rozvoje a prospívání každého dítěte, jeho učení, socializace i společenské kultivace). Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte.

Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky 

 • Může probíhat pouze ve škole, která získala povolení MŠMT o možnosti plnění povinné školní docházky.

Poznámka: Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl ______dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění ______povinné školní docházky.

Forma plnění povinného předškolního vzdělávání:

Jedná se o pravidelnou docházku dítěte, v pracovních dnech:

 • - 4 souvislé, hodiny denně,

 • - počátek povinné doby je stanoven od 8:00 hodin ráno.

 

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

 

Postup přijímání dětí

 • Zákonný zástupce má právo se rozhodnout, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 • Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy v obecně závazné vyhlášce.

 • Zápis je oznámen s dostatečným předstihem na místech obvyklých (webový portál školy, nástěnka v šatně MŠ, atd.).

 • Zákonný zástupce podává žádost s těmito náležitostmi:

 • Jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Poznámka: Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své ______oprávnění zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je ______vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2.května do 16.května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní ho způsobem v místě obvyklém.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku pěti let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

 


 


 


 


 


 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Tento školní řád byl zpracován v souladu se školským zákonem a projednán se zřizovatelem školy. Současně byl projednán školskou radou dne 31.10.2018 Nabývá účinnosti dne 1.11.2018.

 

 

 

Zpracoval(a): Andrea Kučerová

 

Dne: 31.10.2018


 

 
 

Přihlášení


Mail list